• (063) 700 47 70
  • (067) 360 11 88
  • (050) 300 38 80
  • (04571) 21021

Всі новини

Публічний договір з Провайдером ФОП Файчак Стела Володимирівна

01.01.2020

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ФАЙЧАК СТЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА, надалі – Провайдер, керуючись Законом України "Про телекомунікації", "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг" затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624, Законом України "Про захист прав споживачів", а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг (Послуг доступу до мережі Інтернет) під брендом (ТОВ «Українська інтернет компанія»), для чого публікує даний Договір про наступне:
1.    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.    Публічний договір (Договір) – Договір, який регламентує порядок та умови, визначає особливості надання Послуг доступу до мережі Інтернет, згідно якого ФОП Файчак Стела Володирівна в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України як Провайдер зобов'язується надавати Послуги доступу до мережі Інтернет кожному Абоненту, згідно Заявки-замовлення про приєднання до даного Договору публічної оферти про надання телекомунікаційних послуг (надалі – Заявки) Абонента за затвердженою Провайдером формою, за наявності технічної можливості Провайдера, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість.
1.2.    Провайдер – Фізична особа – підприємець Файчак Стела Володирівна, включена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2335 як Провайдер телекомунікацій, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої 01.06.2016 року, запис в ЄДР № 2 356 000 0000 011474, на договірних засадах, з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, надає Абонентам можливість отримання визначених даним Договором телекомунікаційних послуг.
1.3.    Абонент – фізична особа, що замовляє та отримує Послуги виключно на умовах даного Договору.
1.4.    Місце надання Послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом адресою, за якою він бажає отримувати Послуги (квартира, будинок, тощо).
1.5.    Заява-замовлення про приєднання до даного Договору публічної оферти про надання телекомунікаційних послуг – звернення до Провайдера за телефонами (067) 358-38-57 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Провайдер може зв’язатися з Абонентом. Провайдер розглядає заявку у строк до семи календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Провайдер зв’язується з Абонентом і, або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Провайдер надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль). Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом даного Договору, погоджується з його умовами та повідомляє своє прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, тарифний пакет, що ним обирається, місце надання послуг та, при необхідності, додаткову інформацію. Номер Заяви є індивідуальним та відповідає номеру угоди між Провайдером та Абонентом щодо приєднання Абонента до Договору публічної оферти про надання телекомунікаційних послуг.
1.6.    Кінцеве обладнання – обладнання Абонента, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах та на території України.
1.7.    Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інтернет компанія» (Оператор), юридична адреса: вул. Декабристів, м. Васильків, Київська обл., 08601, внесено до реєстру операторів та провайдерів за № 2675, який здійснює технічне обслуговування телекомунікаційних мереж (Договір № 2016/08/05) та надає послуги доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж (Договір № 2016/08/05-02), на підставі договорів, укладених між Оператором і Провайдером від 05.08.2016 р. (термін дії один рік з автоматичною пролонгацією).
2.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1.    Відповідно до умов даного Договору Провайдер на платній основі надає Абоненту Послуги доступу до мережі Інтернет, а Абонент отримує вказані Послуги, в порядку, передбаченому даним Договором, за цінами встановленими Провайдером та вказаними на сайті Оператора www.uic.in.ua, за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити плату.
2.2.    Даний Договір є публічною офертою і діє для всіх осіб, які є Абонентами Провайдера або мають намір стати Абонентами Провайдера.
2.3.    Договір вважається укладеним з моменту підключення Абонента до Послуги Провайдером, після подання Абонентом Заявки на підключення до Послуг, за затвердженою Провайдером формою, за умови технічної можливості підключення Абонента та попередньої оплати Абонентом вартості підключення до мережі Інтернет і вартості доступу до мережі Інтернет першого місяця користування.
2.4.    Факт оплати та/або подання Заявки на підключення до Послуг є повним та безумовним підтвердженням згоди та прийняття умов даного договору Абонентом, який визнається особою, що вступила в договірні відносини з Провайдером.
2.5.    Абонент вступаючи в договірні зобов'язання з Провайдером підтверджує те, що він на законних підставах є власником, наймачем чи орендарем Місця надання Послуг у якому бажає отримувати Послуги. У випадку наймання або оренди Місця надання Послуг Абонент гарантує Провайдеру отримання письмового дозволу від наймодавця/орендодавця на проведення робіт та надання Послуг по Місцю надання Послуг.
2.6.    Абонент є кінцевим користувачем Послуг і не має права розповсюджувати отриману Послугу за межами Місця надання Послуг. Абонент може мати декілька Місць надання Послуг, по кожному з яких подається окрема Заявка на підключення до мережі.
2.7.    Надання Провайдером Послуг здійснюється після підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет.
2.8.    При наданні Послуг Абонентам Провайдер бере на себе зобов'язання з надання наступних телекомунікаційних послуг:
2.8.1.    Підключення до мережі Інтернет.
2.8.2.    Видачу IP-адреси локальної мережі. ІР-адреса надана Абоненту у відповідності до Договору вказується співробітниками Провайдера під час підключення Послуги Абоненту. Зміна ІР-адреси Абонента здійснюється за письмовою заявою Абонента, протягом двох робочих днів з дати отримання вказаної заяви. У випадку зміни ІР-адреси Абонента за ініціативою Провайдера, протягом трьох робочих днів Провайдер письмово інформує Абонента про зміну його ІР-адреси.
2.8.3.    Надання доступу до інформаційних мереж Інтернет.
2.8.4.    Надання технічної підтримки Абонентам за телефонами (067) 358-38-57, (050) 300-38-80, (067) 360-11-88, (063) 700-47-70) та електронній пошті info@uic.in.ua (з 9.00 до 18.00).
2.9.    Послуги, що надаються Провайдером згідно даного Договору, є остаточними. Провайдер не надає Абоненту послуги по налагодженню програмного забезпечення його персонального комп’ютера, а також послуги по навчанню роботі в мережі Інтернет.
2.10.    Часова схема надання Провайдером Послуг, за умови дотримання Абонентом умов Договору, – цілодобово.
2.11.    Провайдер забезпечує надання Послуг на рівні показників якості та технічних параметрів, визначених відповідними нормативними документами, затвердженими законодавством, показників якості Оператора.
3.    ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1.    ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА.
3.1.1.    Провайдер зобов’язаний:
3.1.1.1.    Зареєструвати Абонента та забезпечити підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет згідно Заявки протягом тридцяти днів з моменту оплати та приєднання Абонента до даного публічного Договору.
3.1.1.2.    Забезпечувати якісне виконання робіт з підключення Абонента та надання Послуг згідно із чинними положеннями та нормативними документами.
3.1.1.3.    Забезпечувати за зверненням Абонента усунення недоліків в наданні Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента, за рахунок Провайдера у термін, що не перевищує одну добу, з моменту отримання відповідного повідомлення від Абонента.
3.1.1.4.    На письмовий запит Абонента інформувати його про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до мережі Інтернет.
3.1.1.5.    Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміну чинних Тарифів на Послуги, зокрема розміру Абонентської плати, шляхом оприлюднення відповідного Повідомлення на веб-сайті www.uic.in.ua.
3.1.1.6.    Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміни та доповнення до Договору шляхом оприлюднення Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору на веб-сайті www.uic.in.ua.
3.1.1.7.    Інформувати Абонента за допомогою веб-сайту про всі планові та позапланові роботи, які будуть проводитись та які спричинятимуть або спричиняють перерву у наданні Послуг не пізніше ніж за 24 години до такої перерви.
3.1.1.8.    Приймати та реєструвати звернення Абонентів про неякісне надання Послуг або їх відсутність.
3.1.2.    Провайдер має право:
3.1.2.1.    Призупинити надання Абоненту Послуг та/або розірвати даний Договір у випадку невиконання Абонентом своїх обов’язків, у тому числі обов’язків розрахунків з Провайдером.
3.1.2.2.    Призупиняти надання Послуг на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час призупинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.
3.1.2.3.    Вносити зміни у Тарифи та доповнення до Договору, про що інформує Абонентів відповідно до умов п.3.1.1.5, 3.1.1.6 даного Договору.
3.1.2.4.    Припинити дію даного Договору у випадку настання неможливості надання Послуг та/або з інших передбачених законодавством та/або Договором причин, повідомивши Абонента за 30 (тридцять) календарних днів шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на веб-сайті www.uic.in.ua та надсилання Абонентові відповідного письмового повідомлення.
3.1.2.5.    Скоротити перелік або припинити надання Послуг відповідно до законодавства.
3.1.2.6.    Відключити кінцеве обладнання Абонента у випадках визначених законодавством та Договором.
3.1.2.7.    Тимчасово припинити надання Послуг в порядку, встановленому чинним законодавством України, Договором, у разі виникнення форс-мажорної ситуації, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційної мережі.
3.2.    ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА.
3.2.1.    Абонент зобов’язаний:
3.2.1.1.    Ознайомитися з даним Договором та належним чином виконувати його умови та вимоги.
3.2.1.2.    У триденний термін з моменту подачі Заявки здійснити оплату Тарифу за підключення до мережі Інтернет та оплату за перший місяць Послуги з доступу до мережі Інтернет; вчасно, до кінця поточного місяця проводити оплату за Послуги (Абонентську плату) авансом за наступний місяць. З метою недопущення відключення Абонента від мережі Інтернет через несплату або неповну оплату за надані Послуги, Абонент самостійно зобов’язаний стежити за станом свого особового рахунку і не допускати виникнення заборгованості.
3.2.1.3.    Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати та надавати їх на вимогу уповноважених представників Провайдера.
3.2.1.4.    Повідомляти Провайдера письмовою заявою не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів про відмову від отримання Послуг. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання Договору, які регулюються Додатками до Договору про умови проведення Акцій.
3.2.1.5.    Не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам/представникам Провайдера з метою проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт. При підключенні до мережі Інтернет забезпечити доступ представникам Провайдера до внутрішньо будинкових кабельних каналів, технічних поверхів, горищ, тощо. Приготувати приміщення для вільного доступу для прокладання кабелю від стояка допоміжної шахти кабельних мереж до системи Абонента. В разі необхідності пересунути меблі та демонтувати плінтуси.
3.2.1.6.    Своєчасно інформувати Провайдера про недоліки в якості Послуг, сприяти Провайдеру в збереженні обладнання та інших елементів мережі Інтернет з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання та підтримки функціонального стану системи; спільно з іншими Абонентами вживати заходів зі встановлення замків на розподільчі щити (шафи, ніші) у місцях загального користування, в яких встановлено обладнання Провайдера.
3.2.1.7.    Повідомляти, у тому числі письмово, Провайдера на його запит про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.
3.2.1.8.    Повідомляти Провайдера письмовою заявою у десятиденний термін про зміну своїх реквізитів та даних, які містяться в Заяві.
3.2.1.9.    У випадку розірвання Договору сплатити існуючу заборгованість, впродовж 3 (трьох) днів до дати розірвання Договору.
3.2.1.10.    Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.2.1.11.    Не підключати Кінцеве обладнання сторонніх осіб до мережі Інтернет, при виявленні факту самостійного підключення пристроїв до мережі, Абонент зобов'язаний протягом доби повідомити Провайдера.
3.2.1.12.    Забезпечити виведення абонентського кабелю до розподільчого щитка протягом двох діб з моменту приєднання Абонента до даного Договору. Проведення кабелю в приміщенні Абонента проводиться засобами Абонента. Кабель, прокладений в приміщенні Абонента, а також з'єднання та пристрої, підключені до них, повинні відповідати існуючим стандартам.
3.2.1.13.    Використовувати Послуги виключно для задоволення власних потреб, надавати Провайдеру доступ для проведення робіт у нежитлових приміщеннях, а також дати згоду прокласти кабель по технічному поверху та у щитових Місця надання послуг.
3.2.2.    Абонент має право:
3.2.2.1.    Отримувати від Провайдера Послуги у порядку, передбаченому даним Договором.
3.2.2.2.    Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого особового рахунку.
3.2.2.3.    Подавати звернення щодо якості надання або відсутність Послуг, зателефонувавши за телефоном технічної підтримки або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу Провайдера.
3.2.2.4.    За умови порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента, на перерахунок Абонентської плати за весь час перерви в отриманні Послуг.
3.2.2.5.    Змінити, відповідно до своїх інтересів, тарифний план з числа запропонованих Провайдером, звернувшись до нього з заявою до кінця місяця, що передує місяцю, в якому планується переключення. Переключення на інший тарифний план відбувається з 1 числа наступного місяця за умови оплати Абонентом тарифу за 5 (п'ять) днів до переключення.
3.2.2.6.    Розірвати Договір у разі відсутності потреби в Послугах, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.
3.2.2.7.    Переоформлення договору на одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.
3.2.2.8.    Абонент має інші права та обов’язки, передбачені законодавством України, що регулює порядок надання телекомунікаційних послуг.
4.    УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1.    Плата за користування мережею Інтернет включає: щомісячну абонентську плату за Послуги, що надаються Провайдером та одноразову оплату при приєднанні до даного Договору за виконані роботи по підключенню до мережі Інтернет, згідно діючих тарифів.
4.2.    Первинна оплата за Послуги здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дати оформлення Заяви. Оплата Тарифу за підключення та подальша щомісячна оплата за Послуги здійснюється відповідно до умов п. 3.2.1.2 даного Договору.
4.3.    Абонентська плата встановлюється відповідно до Тарифів, що діють на момент надання Послуг, і може змінюватися Провайдером відповідно до п. 3.1.1.5 даного Договору.
4.4.    Для одержання Послуг, Абонент проводить оплату Абонентської плати авансом до кінця місяця за наступний місяць. Розрахунок вартості Послуг здійснюється Абонентом самостійно на підставі діючих Тарифів до даного Договору.
4.5.    Якщо термін заборгованості становить більше 1-го календарного місяця, Провайдер має право призупинити надання Послуги. Для відновлення надання Послуги Абонент повинен повністю сплатити суму заборгованості.
4.6.    Якщо Абонент не погасив наявну заборгованість до кінця місяця, у якому було призупинено надання Послуг:
-    Провайдер в односторонньому порядку припиняє дію Договору з Абонентом;
-    Провайдер стягує заборгованість (Абонентську плату та пеню за весь термін прострочення платежу) в судовому порядку; всі витрати, пов’язані з судовим процесом, оплачуються за рахунок Абонента.
Призупинення надання Послуг та/чи розірвання Договору не звільняють Абонента від оплати вже отриманих ним послуг.
4.7.    У разі виникнення заборгованості за надані Послуги Провайдер електронною поштою/телефонним дзвінком/письмовим повідомленням інформує Абонента про необхідність погашення заборгованості та можливе відключення Абонента від отримання Послуг в разі непогашення заборгованості у місячний строк після її виникнення.
4.8.    Незнання Абонентом, з будь-яких причин, про зміни тарифів, не звільняє Абонента від сплати послуг Провайдера за новими тарифами.
4.9.    У випадку несвоєчасної оплати Послуг Абонент зобов'язується сплачувати пеню яка обчислюється від вартості неоплачених Послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.
4.10.    Провайдер не несе відповідальність за неякісну роботу, розцінки та правила організацій, що здійснюють переказ грошових коштів Абонента.
4.11.    Усі кошти, перераховані Провайдеру Абонентом, відображаються на особовому рахунку Абонента, на якому також Провайдер відображає списання коштів за усі надані ним послуги. Провайдер бере на себе відповідальність вести достовірний облік особового рахунку Абонента. Усі надані послуги вважаються прийнятими Абонентом без зауважень, якщо від нього не надійшло письмової заяви/скарги у продовж двох календарних днів після списання коштів за надані послуги.
4.12.    Абонент самостійно контролює стан свого особового рахунку. При досягненні нульового балансу на особовому рахунку Абонента надання Послуг Провайдером призупиняється до надходження грошових коштів від Абонента.
4.13.    Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.
4.14.    За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.
4.15.    Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України.
5.    ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1.    Зміна назви, організаційної форми і т.п. Провайдером не тягне за собою припинення дії даного Договору.
5.2.    Провайдер звільняється від часткового чи повного невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо причиною такого невиконання стали дії непереборної сили, тобто дії, настання яких Сторони не в змозі були передбачити: надзвичайні ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, пожежа, землетрус, паводки, ураження блискавки, інші стихійні явища природи, військові дії, страйки, відсутність сигналу з передавального пристрою, та ін. У випадку виникнення вищевказаних обставин Провайдер повинен повідомити Абонента відповідно можливого строку дії та припинення вищевказаних обставин в строк до семи діб з моменту їх виникнення.
5.3.    Абонент має право подавати Провайдеру звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо надання Послуг. Звернення подається у формі, передбаченій чинним законодавством України.
5.4.    Провайдер зобов’язаний в терміни, передбачені чинним законодавством України, розглянути письмове звернення Абонента та надати йому письмову відповідь із зазначеними результатами розгляду звернення.
5.5.    Заяви Абонента, пов’язані з розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику Провайдера особисто Абонентом.
5.6.    Претензії Абонентів щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
5.7.    Адреса для кореспонденції: 08601, Київська область, місто Васильків, вулиця Грушевського, будинок 6, офіс 2.
5.8.    Згідно з чинним законодавством України Абонент може звертатись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел./факс: (044) 202-00-68, (044) 202-00-81.
5.9.    Абонент, як фізична особа, приєднанням до Договору підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Провайдером лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Письмові повідомлення про зміни даних Абонента вважаються письмовою заявою Абонента про зміну персональних даних. Подальші відносини між Абонентом та Провайдером, пов’язані з використанням персональних даних Абонента регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Дата приєднання Абонента до Договору є датою внесення даних про Абонента до Бази персональних даних, що ведеться Провайдером виключно з метою виконання умов даного Договору.
5.10.    Провайдер, за письмовою заявою Абонента, здійснює тимчасове «Утримання в мережі» для Послуг на 3 місяці в рік (або до 90 календарних днів протягом останніх 12 місяців – 365 днів) – безкоштовно.
Наступні місяці (перерахунки) – 25 гривень на місяць/за перерахунок.
Якщо Абонент не користувався Послугами більше 3 місяців на рік, оплата за «Утримання в мережі» не може перевищувати 150 гривень в приватному секторі та 75 гривень в квартирі, окрім випадків, коли протягом року проводиться більше 5 перерахунків. У разі проведення 6-ого перерахунку протягом останніх 365 днів, плата в 25 гривень за «Утримання в мережі» знімається за кожний перерахунок незалежно від пільгового періоду в 90 календарних днів.
Перерахунок проводиться у разі відсутності активності в мережі протягом 10 і більше днів. До 10 днів перерахунок не проводиться.
При цьому якщо клієнт оплачує наперед абонплату за 10 і більше місяців єдиним платежем, то оплата за утримання в мережі не стягується.
Зазначене в попередньому абзаці правило не застосовується, якщо у Абонента підписано додаткову угоду або він має зобов'язання по Акційній пропозиції по обов'язковій оплаті абонентської плати в цей період. В даному випадку оплата послуг та «Утримання в мережі» проводитися за умовами Додаткової угоди і / або Акційної пропозиції.
5.11.    Приєднанням до даного Договору Абонент зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг (у тому числі, але не обмежуючи щодо змісту, якості, вартості, та порядку надання послуг), яка забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору, і така інформація була надана Абоненту до замовлення ним Послуг відповідно до вимог законодавства України.
5.12.    Приєднанням до даного Договору Абонент підтверджує повне розуміння умов Договору, згоду з положеннями Договору та підтверджує ознайомлення з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом міністрів України.
5.13.    У випадку необхідності Провайдер надає Абоненту у користування обладнання для можливості отримання Послуг (далі – Обладнання), згідно даного Договору на наступних умовах:
5.13.1.    Обладнання передається Абоненту на підставі акта прийому-передачі Обладнання. Назва Обладнання, модель, серійний номер, вартість, комплектація Обладнання вказуються у відповідному Акті прийому-передачі Обладнання.
5.13.2.    Обладнання протягом всього строку дії Договору є власністю Провайдера.
5.13.3.    У разі виходу Обладнання з ладу з причин, залежних від Провайдера, Провайдер зобов’язаний прийняти несправне Обладнання та видати справне, на підставі Актів прийому-передачі Обладнання та за умови дотримання наступних вимог: відповідність серійного номера, відсутність зовнішніх пошкоджень, цілісність гарантійної пломби, повної комплектації упаковки, інструкції, з’єднувальних кабелів, тощо.
5.13.4.    Провайдер має право відмовити Абоненту в заміні Обладнання, якщо Обладнання не відповідає вимогам, визначеним в п. 5.13.3 даного Договору.
5.13.5.    Після закінчення строку дії Договору, припинення надання Послуг Абоненту, на умовах, визначених даним Договором, Абонент зобов’язаний повернути Провайдеру Обладнання у справному стані та у повній комплектації, на підставі Акту прийому-передачі Обладнання протягом трьох днів з дати припинення дії Договору або припинення надання Послуг.
5.13.6.    Абонент зобов’язаний забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання, користуватись Обладнанням у відповідності з правилами, умовами, інструкціями з експлуатації на Обладнання.
5.13.7.    Абонент зобов’язується не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних послуг інших операторів/провайдерів телекомунікацій, не передавати Обладнання третім особам в користування, оренду, суборенду, не передавати свої права та обов’язки по Договору стороннім особам.
5.13.8.    У разі виходу Обладнання з ладу, повної або часткової несправності Обладнання, внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного пошкодження Обладнання Абонентом або третіми особами або внаслідок будь-яких інших причин, які знаходяться поза межами відповідальності Провайдера, відновлення працездатності, усунення несправностей або заміна Обладнання здійснюються за рахунок Абонента.
5.13.9.    У випадку знищення, псування Обладнання, або не повернення Обладнання Абонентом Провайдеру в строк, визначений п. 5.13.5 даного Договору, Абонент відшкодовує Провайдеру вартість Обладнання протягом п’яти днів від настання події, згідно якої виникла потреба у відшкодуванні вартості Обладнання, визначеній в даному пункті Договору.
5.13.10.    Абонент передає Провайдеру Обладнання власними силами та за свій рахунок.
6.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1.    Провайдер забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.
6.2.    Провайдер несе перед Абонентом відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.
6.3.    Провайдер не несе будь-якої відповідальності перед Абонентом за неякісне надання Послуг у випадках:
-    невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам;
-    несанкціонованого втручання у роботу мережі інтернет, телекомунікаційних мереж або пошкодження абонентського кабелю;
-    пошкодження кінцевого обладнання Абонента;
-    настання інших причин, на усунення яких Провайдер не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії.
6.4.    Провайдер не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків згідно з даним Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, визначених п. 5.2 даного Договору.
6.5.    Абонент несе відповідальність перед Провайдером за несвоєчасну сплату Абонентської плати відповідно до п. 4.9 Договору.
6.6.    При пошкодженні, яке виникло з вини Абонента, Абонент сплачує вартість робіт з ремонту та відновлення функціонування телекомунікаційної мережі або її складових в повному розмірі, згідно з кошторисом.
6.7.    При проведенні підключення до телекомунікаційної мережі в приміщенні Абонента, Провайдер не несе відповідальності за пошкодження комунікацій (труби водопостачання та водовідведення, електричних, телефонних та інших дротів проводки закритого типу, якщо Абонент завчасно не попередив про їх наявність та/або не надав схеми їх розташування.
6.8.    Абонент несе повну відповідальність за збереження свого пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його мережі доступу та кінцевого обладнання.
6.9.    У випадку не усунення Провайдером недоліків, які призвели до неможливості отримання Послуг, значне зниження показників якості понад п’яти діб, з моменту отримання та фіксування повідомлення від Абонента, Провайдер проводить перерахунок Абоненту, крім випадків коли ці недоліки виникли не з вини Провайдера.
6.10.    У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.
6.11.    Всі інші обставини, не обумовлені даним Договором визнаються та приймаються Сторонами у відповідності до вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом міністрів України.
7.    ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1.    Даний Договір діє з моменту приєднання до нього Абонента.
7.2.    Термін дії даного Договору необмежений.
7.3.    У разі незгоди Абонента із внесеними Провайдером змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування змін. В такому випадку Абонент повинен повідомити Провайдера про розірвання Договору особисто, подавши Заяву про розірвання Договору.
7.4.    Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користування Телекомунікаційними послугами та/або внесення коштів Абонентом на свій особовий рахунок свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до даного Договору.
7.5.    В разі розірвання Договору Провайдер має право демонтувати чи використовувати на свій розсуд елементи доступу до телекомунікаційної мережі, що застосовувалися за межами Місця надання послуг.
8.    ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
8.1.    Зразкова форма Акта прийому-передачі Обладнання за Заявою-замовленням/Угодою про приєднання до Договору публічної оферти про надання телекомунікаційних послуг.
9.    АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ФАЙЧАК СТЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Юридична адреса: 08601, Київська обл., м. Васильків, пров. Зарічний ІІ, буд. 57
Поштова адреса: 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 6, оф. 2
Телефони Контакт - центру: (067) 358-38-57
Електронна пошта: info@uic.in.ua
Банківськи реквізити для розрахунків:
Банк: АТ «ПУМБ»
IBAN UA89 3348 5100 0000 0026 0031 2288 2
Код ЄДРПОУ 3029209143
Провайдер є платником єдиного податку

Реклама